ORGANIZACJA


Nasze przedszkole jest placówką opiekuńczo - wychowawczą. Dewizą naszego Przedszkola jest:

"DOBRO I BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA"

Praca w przedszkolu opiera się na ścisłej współpracy całego personelu - pedagogicznego i administracyjno - obsługowego. Czyste, jasne sale zabaw wyposażone są w kolorowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wytwory dziecięcych prac. Mamy piękny duży ogród, w którym spędzamy każdą dogodną chwilę na wspaniałej zabawie.

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie oferty wywieszonej w przedszkolu, lub na stronie internetowej przedszkola . Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem. Dzieci przyjmuje się do przedszkola, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Dzieci przyjmowane są do III oddziałów wiekowych:

Oddział I - 3,4 latki
Oddział II - 4,5 latki
Oddział III - 5,6 latki

Przedszkole może zapewnić miejsce dla 75 dzieci. Taka ilość wychowanków daje możliwości do pracy indywidualnej - a nam pozwala uwzględnić problemy, zainteresowania i potrzeby dzieci.

W przedszkolu przed rozpoczęciem nowego roku realizowany jest "Program adaptacyjny", w ramach którego odbywają się dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych.

 

Ramowy rozkład dnia:

6.45 - 8.15

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, zabawy konstrukcyjne, tworzenie okazji do wymiany informacji, ćwiczenia poranne, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

 

8.00 – 8.20

Zabawy edukacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zajęcia różnego typu, zgodne z podstawą programową.

8.20 – 8.30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.00 –10.30

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego rodzaju realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Gry i zabawy ruchowe, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.

10.30 – 11.20

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.20 – 11.30

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

11.30 – 12.00

Obiad.

12.00 – 12.15

Odpoczynek poobiedni, chwila na bajkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub poważnej, a w grupie pierwszej Maluszków odpoczynek do 14.00

12.15 – 14.20

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

14.20 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14.30 – 14.45

Podwieczorek.

14.45 – 16.00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia - wersja do pobrania

 

 

BIP

Facebook

Witaj na naszej stronie